Algemene voorwaarden Built For Endurance bV

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Built for Endurance bv.


Deze voorwaarden zijn geldig voor alle klanten, leveranciers en derden die, al dan niet verbonden door een voorafgaandelijke overeenkomst, handelen met Built for Endurance bv.


Door toekenning van een opdracht of ondertekening van de offerte of aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden van de klant en onderhavige voorwaarden, hebben deze laatste voorrang.Artikel 2. Offerte en overeenkomst

2.1 De door Built for Endurance bv gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde.

2.2 Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld).

2.3 Prijzen zijn indicatief en kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen.

2.4 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan inhoudelijke fouten (prijs, inhoud, data) op de website of andere publicaties.

2.5 Indien de aanvaarding van de offerte, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Built for Endurance bv daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.

2.6 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten geenszins Built for Endurance bv tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.7 Een overeenkomst kan op verschillende manieren tot stand komen: mondeling, per mail of door ondertekening van een offerte. Door het toekennen van een opdracht aan Built for Endurance bv gaat de klant/gebruiker stilzwijgend akkoord met de van toepassing zijnde tarieven.Artikel 3. Termijnen en meerwerk

3.1 Alle opgegeven levering- en uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend en zullen waar mogelijk door Built for Endurance bv aangehouden worden. Een eventuele overschrijding van deze termijnen geeft in geen geval recht op schadevergoeding. Tevens zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren, te verbreken en/of om de ontvangst van de goederen en/of de uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren.

3.2 Meerwerken of niet in de offerte begrepen werken zijn afzonderlijk factureerbaar aan de op dat ogenblik geldende tarieven.Artikel 4. Betalingsmodaliteiten

Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de facturen, dienen facturen betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 15 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 500) als schadebeding.


Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Built for Endurance bv kenbaar gemaakt te worden.


Bij niet-betaling van onze facturen, behoudt Built for Endurance bv het recht de opdracht stop te zetten en/of prioriteit te geven aan andere opdrachten. Built for Endurance bv heeft het recht om al haar diensten en/of leveringen op te schorten indien de cliënt zelf zijn verbintenissen niet nakomt. Desgevallend verzaakt de cliënt aan elke mogelijke schadevergoeding of compensatie. De diensten worden hernomen van zodra de klant alle achterstallen heeft aangezuiverd, zowel in hoofdsom als intresten als in kosten.


Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.


Built for Endurance bv behoudt zich het recht voor om te allen tijde haar tarieven te herzien.


Een (gedeeltelijke) betaling via de KMO-portefeuille of het gebruik van een andere subsidiemaatregel kan nooit een reden zijn om een laattijdige betaling te verantwoorden.

Het niet toekennen van subsidies heeft geen invloed op de betalingsverplichting van de klant.Artikel 5. Middelenverbintenis en aansprakelijkheid


Alle verbintenissen van Built for Endurance bv in het algemeen hebben het karakter van een middelenverbintenis tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. De opdrachten worden zo spoedig mogelijk naargelang de beschikbaarheid uitgevoerd. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de cliënt te beëindigen.


Voor wat betreft de training, coaching of conflictbemiddeling, beperken de opdrachten zich tot wat is overeengekomen Built for Endurance bv voorziet alleen in verdere begeleiding vooraf of achteraf mits afzonderlijke vergoedingen. Verder geeft Built for Endurance bv geen enkele waarborg op enig resultaat dat overigens afhankelijk is van de deelnemers zelf.


Voor projecten en andere opdrachten gaan we geen resultaatsverbintenis maar een inspanningsverbintenis aan.


Bij annulatie door Built for Endurance bv zal het reeds betaalde bedrag als tegoed voor een volgende opleiding/adviestraject worden aangewend. Reeds gemaakte en bewezen reiskosten worden -bij annulatie op initiatief van Built for Endurance bv - door ons vergoed tot een maximum bedrag van €400 per deelnemer, ten belope van het bewezen bedrag.


Built for Endurance bv is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van Built for Endurance bv blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van de opdracht zoals overeengekomen. De klant vrijwaart Built for Endurance bv voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Built for Endurance bv geen aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.Artikel 6. Schade en kwetsuren


Built for Endurance bv is niet verantwoordelijk voor lichamelijke kwetsuren. Deelnemers aan onze opleidingen/seminaries/evenementen verklaren door inschrijving afstand van verhaal te doen ten opzichte van Built for Endurance bv, haar zaakvoerders en eventuele onderaannemers. Hetzelfde geldt voor verlies van data of schade aan computers, servers, smartphones, tablets of andere hardware in het bedrijf of voor schade aan voertuigen, kledij, schoenen, brillen, horloges of alle andere accessoires en bezittingen.


Elke deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn verplaatsingen, zijn bagage en de activiteiten waaraan hij verkiest deel te nemen.Artikel 7. Klachten en annulatie


Elke klacht betreffende onze diensten of facturen dient op straffe van verval schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan Built for Endurance bv te worden gericht, dan binnen de zeven kalenderdagen na de dag der uitvoering, respectievelijk na de factuurdatum.


De cliënt verzaakt van rechtswege aan elke vorm van gevolgschade en zal er zich in alle gevallen toe beperken directe schade te vorderen.


Bij (vroegtijdige) annulatie van bestelde opdrachten op welke wijze dan ook, zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 250 EUR per halve dag met uitzondering van de vergoeding voor het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht dat bovenop de schadevergoeding verschuldigd is.


Built for Endurance bv behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling nodig is als ontbonden te beschouwen, ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.Artikel 8. Auteursrechten


Het cursusmateriaal, video’s, presentaties, (digitale) boeken, publicaties, blogposts en andere creaties in de breedste zin van het woord zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet gekopieerd, verspreid of gereproduceerd worden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de auteur(s).Artikel 9. Foto en video

Voor promotionele doeleinden kunnen er foto’s en video’s worden gemaakt. Deze worden desgewenst (al dan niet kosteloos of tegen auteursvergoeding) ter beschikking van de deelnemers gesteld. Door deelname wordt toestemming verleend voor het gebruik van dit beeldmateriaal voor marketingacties en promotionele doeleinden.

Door deelname verklaar je je eveneens akkoord met onze privacy policy.

Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van beeldmateriaal of tegen het gebruik van naam en/of bedrijfsnaam volstaat een korte melding aan de organisatie. We gebruiken dan geen individueel beeldmateriaal van jou of zonder vermelding van naam/bedrijfsnaam.Artikel 10. Overige bepalingen


Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting, zijn alleen de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd en is het Nederlands de enige proceduretaal.